Search

// The Seafarers' Health Information Programme

Larawang pang-impormasyon ng Mabuting Kalusugan ng Kaisipan - Mga Hakbang tungo sa Positibong Mental Health (inilathala sa English)

Steps to Positive Mental Health - BACES

Download

There are some simple steps seafarers can take to take care of their mental health while on board.

Dalawang larawang pang-impormasyon galing sa Steps to Positive Mental Health (Mga Hakbang Sa Pagkakaroon ng Positibong Kalusugang Pangkaisipan) na nagpapakita kung paano pangalagaan ang kaisipan sa pamamagitan ng pagtugon sa mga importanteng bagay o pagsasanay na huminga gamit ang buong atensiyon.

Steps to Positive Mental Health - Mindful Breathing
Steps to Positive Mental Health - Mindful Breathing

Download

Stay up to date with ISWAN's monthly email newsletter

We are grateful to our main funders for their continued support: