Search

// The Seafarers' Health Information Programme

Larawang pang-impormasyon ng Mabuting Kalusugan ng Kaisipan - Palakasin ang Kalagayan (inilathala sa English)

Boost Your Wellbeing - Connect with others on board

Download

Seafarers can limit the risks of working at sea and keep fit, healthy and happy by taking care of their wellbeing.

Apat na larawang pang-impormasyon galing sa Psychological Wellbeing at Sea (Kalagayang Sikolohikal sa Dagat) na nagpapakita kung paano mapabuti ang iyong kagalingan at maipaliwanag ang siyensya sa likod nito.

Boost Your Wellbeing - Do more of what makes you happy
Boost Your Wellbeing - Do more of what makes you happy

Download

Boost Your Wellbeing - Finding support
Boost Your Wellbeing - Finding support

Download

Boost Your Wellbeing - What the science says
Boost Your Wellbeing - What the science says

Download

Stay up to date with ISWAN's monthly email newsletter

We are grateful to our main funders for their continued support: